Phần Mềm Cắt Tính Đoạn Thép

Dự án 1
Sửa
  • Dự Án 1
  • Thiết bị: 0001
  • Chiều dài: 15mm
  • Độ Dày Lưỡi Cắt: 15mm

Chọn Dữ Liệu

Chiều dài thanh (mm):
Đoạn:
Màu Sắc
+Thêm

Xuất File Excel Tính toán

Vui Lòng Tạo Dự Án Để Nhập Dữ Liệu Tính Toán